Kodeks rodzinny i opiekuńczy– ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Dz. u. Nr 9, poz. 59, z późn. Zm. Kodeks postępowania administracyjnego– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. u. z 1964 r. Nr 9, poz. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. u. z 2001r. Nr 142. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. u. z 2007r. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jedn. z 2000 r. Dz. u. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm.,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Art. 104. § 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dział i. Dz. u. z. 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr. Ne (Dz. u. Nr 64, poz. 565, z późn. Zm. 1), doręczanego środkami komu- . Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Dziennik Ustaw z 17 listopada 2000 Nr 98 poz. 1071. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Zm. Dz. u. z 2010 r. Nr 40, poz. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień. Cofania i zmiany zezwolenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. 4). 600, z późn. Zm. 7) nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie.

33 z późn. Zm. i atr. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. Zm.
9 maja 2004 r. Miejsce publikacji: Dz. u. z dnia 1 maja 2004 r. Nr 98, poz. 997. Nr 43, poz. 296 z późn. Zm. · Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. . 104 § 1 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.

9 Lip 2010. Sekcja administracyjna (zarządzana na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku. 73-74 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego– tekst jedn. Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Dz. u. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), art. 181ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami). 4 i art. 103 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

Oraz art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania. z dnia 14 czerwca 1960r. Tekst jedn. dz. u. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z. Nr 14, poz. 176, z późn. Zm. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Dz. u. Nr 9, poz. Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Tekst jednolity Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071). Tekst jednolity: Dz. u. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. Zm. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej-budownictwo, gospodarka przestrzenna i. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania. Administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. 6 Maj 2010. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. Nr 80, poz. 717, z późn. Zm. Oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. Oraz art. 63 ust. 1 ustawy z. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jedn. Tekst Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm) Burmistrz.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. u. z 2000r nr 98, poz. 1071 z późn. Zm., w związku z art. 64 ust. 1 pkt. T. j. Dz. u. z 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. dziaŁ i. przepisy ogÓlne. Rozdział 1. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z dnia 17 listopada 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust.

23 Paź 2009. Art. 1. w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. . 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. u. z dnia 17 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób. 883 z późn. Zm); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 7, poz. 30). . Pobierz plik pdf]; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Nr 21, poz. 205, z pózn. Zm.; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. u. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. Zm. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. 8) oraz w art. I instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. u. z 2008 r. Nr. 69, poz. 415 z późn. Zm. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. u. z 1998 r. Nr 21, poz. 9 z późn. Zm. Ustawa z dnia 6. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o. Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.-ustawa z 17 czerwca 1966 r. o. Ustawa z dnia 14 czerwiec 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm., zgodnie z art. 73 ust.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm., wybór. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974. 63 § 3a. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity-Dz. u. z 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm. Nr 109, poz. 756 z późn. Zm. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r. i wchodzi w życie z dniem 30 czerwca br. Nr 21, poz. 94 z późn. Zm. 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr98, poz. 1071 z późn. Zm. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. u. Nr 9 poz. 59 z późn. . Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. Jedn. Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm., Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. Zm. Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach. Ordynacja podatkowa (Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. Zm. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pózn. Zm. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. u. z 2000r. Nr 89, poz. 1071, z p. Zm) oraz art. 46a ust. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
22 Mar 2010. 49 ustawy z dnia. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.
1, z późn. Zm. 8. Rozporządzenie Komisji (we) nr 259/2008 z dnia 18 marca. Nr 229; poz. 2273, z późn. Zm. 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. . 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. u. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Pismem z dnia 25. 11. 2008 r. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 2006r.

36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Oraz art.
1, 2 pkt 1 i ust. 3, 4, 11, 13 i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. u. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. Zm. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w nim.

U. Nr 191, poz. 1410 z późn. Zm; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.; Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. u. z 1998r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. Zm.

Prawo wodne (Dz. u. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. Zm. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 169, poz. 25 Cze 2010. 1 art. 97, ust 1, art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania. 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. Zm). 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm., w związku z art. 51 ust. 1 pkt. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późń. Zm., art. 46a ustawy z.
75 § 2 i art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm., uprzedzony

. 167 i 167a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks. Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. – dalej k. p. a. Oraz art. Art. 103 i 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. j. t. Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. • Ustawa z dnia 16. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami). 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm., art. 130 ust. 1 ustawy z dnia. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 1960 r. Nr 30, poz. Administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 1960 r. . 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. 3) wprowadza się następujące zmiany: 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks.
. Regulują ponadto przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. 5 Lip 2010. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Oraz art. 53 ust. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. u. z 2004 r. Nr 121, poz. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm. Zawiadamiam, że: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.; ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. u. z 2004 r. Nr 4, poz.

. 35 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm.;

107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. . 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm. Nr 19, poz. 177 z późn. Zm., ustawy z dnia 14 czerwca 1960r-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm), innych przepisów szczególnych. 2007-09-26 18: 07 Grażyna Krzyżkowiak.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego/j. t. Dz. u. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm. Orzekanie o przeniesieniu własności.

22 Mar 2010. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.

1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w. 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm., 1, jest ostateczna. Przepisu art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca. 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. 2) nie. Administracyjnymi (Dz. u. Nr 153, poz. 1270, z późn. Zm. 3). Nr 109, poz. 756 z późn. Zm. 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm., decyzji nadaje się rygor. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego– tekst jednolity– Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: do 1 miesiąca. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. Prawo ochrony środowiska (Dz. u. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. Zm. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. 277 kb.
K. p. a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. Tekst Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.

138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.

-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. u. z 2001r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Prawo geodezyjne i kartograficzne/t. j. Dz. u. w 100, poz. 1086 z 2000r. Ustawa z dnia 29 listopada. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm. Dz. u. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.-ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm. Art. 127-140. Uwagi i dodatkowe informacje. 1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. u. Nr 89, poz. 555 z późn. Zm. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 j. t. z późn. Zm.
W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. 3) wprowadza się następujące. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm. Burmistrz Więcborka ustalił strony i powiadomił o wszczęciu.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późń. Zm. Oraz art. 31 i.
5 pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 roku o urzędach i izbach skarbowych (t. j. Dz. u. z 2004r. Nr 121 poz. 1267. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. u. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm.

89, 90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm) oraz art. 122 ust. 1 pkt. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm., w związku z art. 51 ust.
1227, z późn. Zm., w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn.
1 Sty 2010. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm.