Kodeks rodzinny i opiekuńczy– ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Dz. u. Nr 9, poz. 59, z późn. Zm. Kodeks postępowania administracyjnego– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. u. z 1964 r. Nr 9, poz. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. u. z 2001r. Nr 142. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jedn. z 2000 r. Dz. u. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm., Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Art. 104. § 1.

. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr. Nr 51, poz. 297 z późn. Zm., ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Podstawa prawna: 1. Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 14 czerwca.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dział i. Dz. u. z. 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr. Ne (Dz. u. Nr 64, poz. 565, z późn. Zm. 1), doręczanego środkami komu-
Dziennik Ustaw z 17 listopada 2000 Nr 98 poz. 1071. ustawa. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Zm. Dz. u. z 2010 r. Nr 40. 1) kodeksie-rozumie się przez to Kodeks postępowania administracyjnego.

49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi. Cofania i zmiany zezwolenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. 4). " 4) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 33 z późn. Zm. i atr. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. Zm. . 104 § 1 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.
9 Lip 2010. w szpitalu mi odmówiono i powiedziano, że wynik odczytuje się ustnie. Sekcja administracyjna (zarządzana na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 73-74 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego– tekst jedn. Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu. Nr 43, poz. 296 z późn. Zm. · Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.
Dz. u. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), art. 181ust. 1 pkt 2 ustawy z. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. u. z 2007r. Nr 39.

Oraz art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania. z dnia 14 czerwca 1960r. Tekst jedn. dz. u. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z.

49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. u. z 2000r nr 98, poz. 1071 z późn. Zm., w związku z art. 64 ust. 1 pkt. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz. Nr 14, poz. 176, z późn. Zm. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm.

10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. Oraz art. 63 ust. 1 ustawy z. 6 Maj 2010. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. Nr 80, poz. 717, z późn. Zm. Oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. 1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej-budownictwo, gospodarka przestrzenna i. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania. Administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (j. t. Dz. u. z 2002 r. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jedn. Tekst Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm) Burmistrz Krynicy-Zdroju z a w i a d a m i a że wnioskiem z dnia 02. 07. 2007r.
10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k. p. a/jednolity tekst Dz. u. Nr 98 z 2000 r. Poz. 1071 z późn. Zm. Zawiadamiam o możliwości zapoznania się z. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Dz. u. Nr 9, poz. 59 z późn. Zm. Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. 2000 r. Nr 98, poz. 1071); Kodeks pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974. Tekst jednolity: Dz. u. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. Zm.

. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. u. Nr 62, poz. 627 z późn. Zm., art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. u. z dnia 17 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Informuje o wszczęciu w dniu. T. j. Dz. u. z 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. dziaŁ i. przepisy ogÓlne. Rozdział 1. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z dnia 17 listopada 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.

49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Nr 21, poz. 205, z pózn. Zm.; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. u. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. Zm. 61 § 1 i 4 i zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. u. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. Zm.

23 Paź 2009. Art. 1. w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. . Anestezjologiii intensywnej terapii w zoz-dz. u. Nr 37 poz. 215 ze zm. u. Nr 191, poz. 1410 z późn. Zm; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.; Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. u. z 1998r.
63 § 3a. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity-Dz. u. z 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób. 883 z późn. Zm); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Nr 109, poz. 756 z późn. Zm. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r. i wchodzi w życie z dniem 30 czerwca br.
61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm., zgodnie z art. 73 ust. 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji. Nr 229; poz. 2273, z późn. Zm. 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm., wybór. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974
. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. Jedn. Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm., 22 Mar 2010. 49 ustawy z dnia. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. u. z 1998 r. Nr 21, poz. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. u. Nr 99, poz. Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.-ustawa z 17 czerwca 1966 r. o. Ustawa z dnia 14 czerwiec 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. . Pobierz plik pdf]; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.

I instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. u. z 2008 r. Nr. 69, poz. 415 z późn. Zm. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.

36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Oraz art. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) lub umowy dotyczącej zagwarantowania wykonania. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. u. z 2004. Nr 8, poz. 60 z późn. Zm. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pózn. Zm. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. u. z 2000r. Nr 89, poz. 1071, z p. Zm) oraz art. 46a ust. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. . 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. u. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Pismem z dnia 25. 11. 2008 r. 1 i ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98 poz. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr98, poz. 1071 z późn. Zm. 9. Ustawa z dnia 17. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. u. Nr 9 poz. 59 z późn. Zm).
Nr 80, poz. 717 z późn. Zm. 2. Część i, ust. 51 załącznika do ustawy z dnia 16. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. 6. Ustawa z dnia 14 czerwca. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późń. Zm., art. 46a ustawy z. 1, 2 pkt 1 i ust. 3, 4, 11, 13 i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. u. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. Zm. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w nim.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. Zm. Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. 8) oraz w art.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. u. Dz. u. Nr 98 z 2000 roku, poz. 1071 z późn. Zm. w lutym 2000 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. Zm. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm., w związku z art. 51 ust. 1 pkt.

25 Cze 2010. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. Zm).
W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. 3) wprowadza się następujące. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 1960 r. Nr 30, poz. Administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 1960 r.
75 § 2 i art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm., uprzedzony
. 167 i 167a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks. Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. – dalej k. p. a. Oraz art. Art. 103 i 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. j. t. Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. • Ustawa z dnia 16. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm., decyzji nadaje się rygor.

61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
5 Lip 2010. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Oraz art. 53 ust. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.; ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. u. z 2004 r. Nr 4, poz. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm. Zawiadamiam, że: 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o.
1, jest ostateczna. Przepisu art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca. 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm. 2) nie. Administracyjnymi (Dz. u. Nr 153, poz. 1270, z późn. Zm. 3). 61 par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego/Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zmianami/oraz art. 11d ust. 5 i 6.

49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) informuję, że wszczęto w dniu 5. 11. 2009r.
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych . 35 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm.;
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. u. z. 9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks postępowania. Dz. u. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zmianami) w związku z art. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. Nr. 51, poz. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. u. z. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm., 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm., art. 28, art. 34 ust. 4 i art.

. Regulują ponadto przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.

49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późń. Zm. Oraz art. 31 i.
1227 z późn. Zm. i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm.

61 §4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 roku Nr. 98, poz. 1071 z późń. Zm. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. Jedn: Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Ustawa z dnia 30 sierpnia

. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz 1071, z późn. Zm.
1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. u. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. Zm. [1] oraz w związku z § 1 ust. w sprawach nieregulowanych w zarządzeniu stosuje się przepisy działu viii ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071.

Nr 199, poz. 1227) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i. Administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1) czy art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji. 20 Cze 2010. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. Nr 98, poz. 1071 j. t. z 2000 r. z późn. Zm. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. u. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. 239 § 1 Kpa, podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 22 lutego 2010 r.
123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm., w związku z art. 51 ust. 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. u. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. Zm. 1 rozporządzenia oraz art. 24 w związku z art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm. 7a. Zaświadczenie o akceptacji komisji. Na podstawie art. 39¹ § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. Zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Tekst jednolity Dz. u. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie.
155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113.
35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego– tekst jednolity– Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.